965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Des de l’oficina Aviva s’han adquirit uns quants exemplars de jocs de cartes amb el títol La coneixes? La proposta de les cartes que vos presentem aporta dades històriques innegables de personatges femenins de la història valenciana que són significatius i dignes de conéixer-se. No vol dir que siguen importants en el sentit de poder o riqueses, sinó perquè són persones que han fet aportacions interessants a l’evolució de les terres que hui conformen les nostres terres o destaquen, d’una manera o altra, en el transcurs de la nostra història.
 Al final, les 52 valencianes seleccionades i dos comodins, no són les úniques ni les millors perquè afortunadament hi ha moltes persones que s’ho mereixen i de totes les tendències. És allò de “són totes les que estan però no estan totes les que són”. hem tingut accés sense posar l’accent en les classes més poderoses que són les més presents en la història, i especialment fent una distribució per èpoques cronològiques fins l’actualitat. Això sí, el límit l’hem posat en valorar tota la vida de la persona i és per això que no hem introduït dones actuals. Amb la selecció que presentem podem jugar a tots els jocs que possibiliten les cartes franceses i les espanyoles. Per això cada naip té a l’extrem superior de l’esquerra el símbol de la carta espanyola i a l’extrem inferior de l’esquerra, el símbol de la carta francesa. Si optem per algun joc de la segona opció es juga amb totes les cartes i si ho fem per la primera opció, simplement hem de llevar els 10 de la baralla que per això no tenen el símbol espanyol on pertoca. A més a mes, la baralla dona l’opció de poder fer trucs de matemàgia com s’ofereixen en alguns llibres, com el d’Enric Ramiro Roca, i en altres ocasions, adaptar-los a diferents continguts de totes les matèries escolars i també a qualsevol contingut que ens interesse.
[CAS] Desde la oficina Aviva se han adquirido unos cuántos ejemplares de juegos de cartas con el título ‘ La coneixes? ‘. La propuesta de las cartas que os presentamos aporta datos históricos innegables de personajes femeninos de la historia valenciana que son significativos y dignas de conocerse. No quiere decir que sean importantes en el sentido de poder o riquezas, sino porque son personas que han hecho aportaciones interesantes a la evolución de las tierras que hoy conforman nuestras tierras o destacan, de una manera u otra, en el transcurso de nuestra historia.
Al final, las 52 valencianas seleccionadas y dos comodines, no son las únicas ni las mejores porque afortunadamente hay muchas personas que se lo merecen y de todas las tendencias. Es aquello de “son todas las que están pero no están todas las que son”. hemos tenido acceso sin hacer hincapié en las clases más poderosas que son las más presentes en la historia, y especialmente haciendo una distribución por épocas cronológicas hasta la actualidad. Eso sí, el límite lo hemos puesto al valorar toda la vida de la persona y es por eso que no hemos introducido mujeres actuales. Con la selección que presentamos podemos jugar a todos los juegos que posibilitan las cartas francesas y las españolas. Por eso cada naipe tiene al extremo superior de la izquierda el símbolo de la carta española y al extremo inferior de la izquierda, el símbolo de la carta francesa. Si optamos por algún juego de la segunda opción se juega con todas las cartas y si lo hacemos por la primera opción, simplemente tenemos que quitar los 10 de la pelea que por eso no tienen el símbolo español donde corresponde. Además a mes, la pelea mujer la opción de poder hacer trucos de mate magia como se ofrecen en algunos libros, como el de Enric Ramiro Roca, y en otras ocasiones, adaptarlos a diferentes contenidos de todas las materias escolares y también a cualquier contenido que nos interese.