965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 28 de febrer  de 2019, a les 19,30 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- REBAIXA DELS MÒDULS AGRÍCOLES DE L’ I.R.P.F.

3.- INICI D’EXPEDIENT DE DISTINCIÓ I CONDECORACIÓ PER ACTUACIONS DE LA POLICÍA LOCAL.

4- MOCIÓ AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 2019.

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I PERIODE MITJÀ DE PAGAMENTS DEL 4º. TRIMESTRE DE 2018.

6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

8.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 25 de febrer  de 2019.

 

 

l’Alcalde,

Josep Saval Gregori