965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

 

 

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 29 de novembre  de 2018 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- MOCIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DEL CORREDOR CANTÀBRIC EN EL TRAM SAGUNT-SARAGOSSA.

3.- MOCIÓ 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

4.- ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

5.- ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

6.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 10/2018.

7.- RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BENS MUNICIPAL.

8.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I PERIODE MITJÀ DE PAGAMENTS DEL 3r. TRIMESTRE DE 2018.

9.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

11.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 26 de novembre de 2018.

 

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori