965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

 

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 27 de desembre  de 2018 , a les 19,30 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- SUSPENSIÓ DE L’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALLOSA D’EN SARRIÀ.

3.- MOCIÓ “TARONJA AFRICANA”..

4.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

5.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

6.- PRECS I PREGUNTES.

 

 

En Callosa d’en Sarrià, a 20 de desembre  de 2018.

 

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori