965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió extraordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 18 de gener  de 2019 , a les 19,30 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

 

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2019, BASES D’EXECUCIÓ i PLANTILLA DE PERSONAL

 

En Callosa d’en Sarrià, a 15 de gener  de 2019.

 

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori