965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 29 de gener  de 2019, a les 19,30 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

 

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.

3.- MOCIÓ DE LA F.V.M.P. SOBRE LA FIBROMIALGIA.

4.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

5.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

6.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 24 de gener  de 2019.

 

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori