965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

 

 

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió extraordinària i urgent del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 15 de febrer  de 2019 , a les 19,45 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

 

ORDRE DEL DIA

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA.

2.- RESOLUCIÓ ALEGACIÓ AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019.

 

 

En Callosa d’en Sarrià, a 13 de febrer  de 2019.

l’Alcalde,

Josep Saval Gregori