965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, a través de la Regidoria d’Educació, ha convocat noves ajudes destinades al transport d’estudiants universitaris de Grau o Cicles Formatius Reglats. Les ajudes estan dirigides a aquells alumnes que estiguen empadronats a Callosa d’en Sarrià i que cursen els seus estudis fora del municipi.
Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar per seu electrònica o presencial en el Registre d’Entrada, del 17 al 28 de juny.
Després de l’aportació de la sol·licitud i la documentació acreditativa, l’Ajuntament procedirà a resoldre i consignar la quantia econòmica a percebre per cada alumne. Només es rebrà una ajuda per persona, independentment que es realitzen diferents estudis.
[CAS] El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, a través de la Concejalía de Educación, ha convocado nuevas ayudas destinadas al transporte de estudiantes universitarios de Grado o Ciclos Formativos Reglados. Las ayudas están dirigidas a aquellos alumnos que estén empadronados en Callosa d’en Sarrià y que cursan sus estudios fuera del municipio.
Las solicitudes y la documentación requerida se tendrán que presentar por sede electrónica o presencial en el Registro de Entrada, del 17 al 28 de junio.
Después de la aportación de la solicitud y la documentación acreditativa, el Ayuntamiento procederá a resolver y consignar la cuantía económica a percibir por cada alumno. Solo se recibirá una ayuda por persona, independientemente de que se realizan diferentes estudios.