965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Mª Carmen Bou Ortega, des de la regidoria d’Educació informa que des del 18 d’abril fins al 19 de maig, s’obri el termini de presentació d’instàncies per a sol·licitar l’ajuda per al transport d’estudiants universitaris de grau, màster i cicles formatius reglats durant el curs 2022-2023. L’ajuda està destinada a l’alumnat empadronat en Callosa i que cursa aquests estudis fora del municipi.
Les sol·licituds han de presentar-se preferentment de manera electrònica, en https://callosadensarria.sedelectronica.es/dossier.1
O personalment mitjançant registre d’entrada en les oficines municipals situades en Plaza d’Espanya, 1
– Les bases de la convocatòria amb les instruccions del procés.
– El formulari de sol·licitud 

[CAS] Mª Carmen Bou Ortega, desde la concejalía de Educación informa que desde el 18 de abril hasta el 19 de mayo, se abre el plazo de presentación de instancias para solicitar la ayuda para el transporte de estudiantes universitarios de grado, máster y ciclos formativos reglados durante el curso 2022-2023. La ayuda está destinada al alumnado empadronado en Callosa y que cursa estos estudios fuera del municipio.
Las solicitudes tienen que presentarse preferentemente de manera electrónica, en https://callosadensarria.sedelectronica.es/dossier.1
O personalmente mediante registro de entrada en las oficinas municipales situadas el Plaza de España, 1
– Las bases de la convocatoria con las instrucciones del proceso.
– El formulario de solicitud