• ca
  • es
Inici » L’Ajuntament » Regidories » Seguretat ciutadana

Seguretat ciutadana

És la responsable de les relacions amb la policia local.

FUNCIONS DE LA POLICIA LOCAL ESTABLIDES PER LLEI ORGÀNICA 2/86

AJUDAR I PROTEGIR

Els Cossos de Policia Local hauran d’exercir les funcions següents:

a) Protegir les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.

b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que establixen les normes de circulació.

c) Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.

d) Policia Administrativa, quant a les Ordenances, i la resta de disposicions municipals dins de l’àmbit de la seua competència.

e) Participar en les funcions de Policia Judicial.

f) La prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les lleis, en l’execució dels plans de Protecció Civil.

g) Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendisquen a evitar la comissió d’actes delictius en el marc de col·laboració establit en les Juntes de Seguretat.

h) Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i amb la Policia de les comunitats autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l’orde en grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a això.

i) Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a això.
POLICIA ADMINISTRATIVA.

 

S’encarreguen que les unitats estiguen proveïdes dels elements i material necessari per a les seues funcions, i que  este es trobe en perfecte estat de funcionament.
Proposen i informen de les necessitats que observen en l’àmbit administratiu policial.
Coordinen amb els diferents comercials per a l’abastiment del material de la plantilla i porten la facturació de totes les compres de l’inventari policial.
Tramiten tots els documents als diversos organismes que treballen en paral·lel i concordança amb la Policia, citacions judicials, notificacions, informes dels serveis socials, informes de diferents regidories, alcaldia etc..
Tramiten i coordinen les diferents sol·licituds que per mitjà d’instància, els ciutadans requerixen de la Policia Local: informes d’accidents, targetes d’armes, etc.
Tramitació i control d’expedients diversos i en general tots els tràmits administratius a realitzar per la Policia Local

POLICIA DE MEDI AMBIENT

Vigilància dels camps de cultiu.
Vigilància i control sobre tot tipus d´abocaments.
Vigilància de tots els espais naturals.
Col·laboració amb les Unitats forestals de la Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana.
Control sobre totes les normes establides en la Llei 4/89 (abocaments).
Vigilància i control sobre la crema de qualsevol tipus de residus.
Control sobre l’acampada lliure.
Control sobre el foc en la muntanya.
Vigilància de les masses forestals.
Control i vigilància de tots els horts.
Arbitrar, objectivament, en tots els problemes que es presenten als habitants de les partides.
Distribució de les notificacions en la zona rural, fora dels nuclis urbans.
Control i vigilància d´espais verds.

EDUCACIÓ VIAL

El programa actual del Departament d´educació vial sorgix de l’interés i de la inquietud per l’educació vial mostrat per l’Alcaldia de Callosa d´en Sarrià, Regidoria d’Educació, Direcció de la Policia Local i els centres educatius del municipi. Les activitats del Departament d’educació vial són sol·licitades i valorades positivament  pels Centres Escolars i associacions. L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià aporta el personal, material i mitjans econòmics necessaris perquè la Policia Local desenvolupe els programes i constituïsca un Departament d’Educació vial especialitzat.

L’objectiu fonamental és tractar que els alumnes interioritzen hàbits i comportaments correctes com a usuaris de les vies públiques i que responguen d’esta manera a la demanda important d’este grup de persones. Creiem convenient treballar en la línia de facilitar instruments i ferramentes que permeten a estes persones adquirir majors graus d’autonomia i facilitar-los d’esta manera circular pel seu entorn o medi habitual.

També cal destacar el treball realitzat pel Departament d’Educació vial de la Policia Local, no sols amb els menors, a fi d’evitar els nombrosos accidents de circulació que es produïxen com a vianants i conductors de bicicletes, sinó també amb el grup de jóvens que prompte seran conductors de ciclomotors, i amb un altre grup fonamental: el col·lectiu de persones d’edat avançada que cada vegada més, es responsabilitzen de l’atenció dels menors, i que són els encarregats d’arreplegar els xiquets dels col·legis per a desplaçar-los fins a les seus llars, i per tant, constituïxen un grup de risc al qual hem de prestar una atenció especial.

SERVEIS GENERALS EFECTUATS PER LA POLICIA LOCAL

Acompanyaments a l’Inspector de la vivenda per al control de l´ocupació il·legal.
Control i denúncia d’obres i activitats.
Intervenció en accidents de circulació.
Passos escolars a l´entrada i eixida dels col·legis.
Intervencions per absentisme escolar.
Intervencions per conflictes privats.
Acompanyaments de serveis d’urgència.
Denúncies a l’O.M.T, R.G.C. i  L.S.V.
Intervencions en accidents de circulació.
Denúncies d’obres.
Denúncies d’activitats.
Notificacions judicials i municipals.
Denúncies per ocupació de via pública.
Denúncies per danys a béns municipals.
Vigilància de tot el terme municipal.
Controls de trànsit i seguretat ciutadana.
Serveis humanitaris.- Este és un dels pilars bàsics del Servei de Seguretat Ciutadana, que assisteïx de forma immediata a totes les persones que precisen una ràpida ajuda, siga del tipus que siga.
Controls de documentació, cascos i cinturons de seguretat.
Immobilització de vehicles.
Col·laboració amb el Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil.
Intervencions per accident de trànsit tant en nucli urbà com en via interurbana.
Acompanyaments mèdics.
Vigilància i control d’ocupació de taules i cadires, pels establiments públics.
Seguiment de l’enllumenat públic urbà per a la seua esmena en cas d’avaria.
Col·laboració en actes en via pública
Atenció directa i personalitzada al ciutadà, tant d’assistència com d’informació.
Confecció d’atestats per accident de circulació dins del nucli urbà.
Col·laboració i instrucció de violència domèstica.
Transport escolar i de menors.
Transport de mercaderies perilloses.
Transport de mercaderies peribles.
Transport de viatgers.
Campanya de cinturó de seguretat.
Campanya de cascos de protecció.
Regulació del trànsit.
Vigilància d’estacionaments i d´obres.
Propostes de senyalització.
Col·laboració en accidents de trànsit
Immobilitzacions i retirada de vehicles.
Seguretat ciutadana.
Policia administrativa, quant a les Ordenances, Bans i la resta de disposicions municipals.
Realitzar tot tipus de notificacions, citacions i informes, ja siguen administratives com judicials.
Controlar l’absentisme escolar.
Controlar i comunicar les diferents deficiències que s’observen en la senyalització, asfaltat, voreres, enllumenat públic i possibles circumstàncies de perill tant per als vianants, com per als veïns i trànsit rodat.
Controlar les llicències d’obres, activitats i guals.
Controlar les ocupacions de via pública.
Controlar la venda ambulant sense autorització.
Localitzar i gestionar la retirada de vehicles abandonats en la via pública.
Actuar en aquells serveis humanitaris per als quals siguen requerits o que aprecien durant el seu servei.
Col·laborar en els actes que es desenvolupen en la via pública.
Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a això.
Intervindre amb menors quan s’aprecien situacions de risc o desemparament i, en tot cas, quan siga necessari.
Realitzar precintes i desprecintes de vehicles a requeriment de la Direcció Provincial de Trànsit, jutjats o Tresoreria de la Seguretat Social.
Col·laborar en actuacions per accidents de trànsit i en aquelles actuacions de seguretat ciutadana en què siga necessari.
Protegir els béns municipals perquè no siguen danyats o alterats.
Atenció personalitzada al ciutadà/ana en la via pública.
Inspeccionar, controlar i organitzar tant el Mercat Ambulant com el Mercat Fix, per tal d´aconseguir amb tot això un major espai destinat al trànsit de persones, major control dels fets delictius, augmentar la funcionalitat dels mercats, racionalitzar les activitats comercials i millorar el control de la venda il·legal.

Policia Local de Callosa d’en Sarrià:
Costera de la Presó, 25.
03510 Callosa d’en Sarrià.
Tel: 965 88 14 05 // 965 88 02 75 // 618 77 90 14.  Fax: 965 88 22 41.
Email: policialocal@callosa.es

Quarter de la Guàrdia Civil:
C/ Colom, 46
03510 Callosa d’en Sarrià.
Tel: 965 88 01 90.

Ultimes noticies relacionades amb Seguretat Ciutadana

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin