• ca
  • es
Inici » Alcaldia » El Ple aprova per unanimitat incloure en l’expedient de Aníbits-Margequivir informes i consideracions no contemplades en el document d’abast

El Ple aprova per unanimitat incloure en l’expedient de Aníbits-Margequivir informes i consideracions no contemplades en el document d’abast

| 5 juny, 2017

*La Corporació Municipal al complet garanteix la continuïtat d’un projecte que es considera de qualitat, estratègic, sostenible i respectuós amb el medi ambient

Amb l’objectiu que l’expedient administratiu del projecte turístic i residencial Aníbits-Margequivir continue el procés en el qual està immers, la Corporació Municipal ha aprovat hui en Ple extraordinari una moció que dóna compte a la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de diversos informes i consideracions no contemplades en el document d’abast recentment aprovat, perquè siguen inclosos en la seua tramitació.

 

A través d’aquesta moció s’aclareixen certs aspectes que arreplega el document d’abast, ajustant-los a la realitat del projecte vigent. El document d’abast indica que la proposta d’ordenació de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, del sector Aníbits Margequivir és la reclassificació d’un sector nou no previst en el Pla. No obstant açò, l’anul·lació del sector 14 es va produir, únicament, per l’absència d’avaluació ambiental d’aqueix sector en la tramitació del PGOU, sense que es prejutjara el caràcter urbanitzable o no urbanitzable dels terrenys.

 

D’altra banda, actualment el terreny del Sector 14 no és un sòl rústic de protecció agrícola i paisatgística com indica el document d’abast, sinó simplement un sòl sense Pla que requereix ser ordenat i classificat.

 

Al document d’abast s’assenyala que “l’actuació pot tenir efectes sobre la Xarxa Natura 2000 per això ha de ser sotmès a avaluació de repercussions sobre aquesta xarxa.” Efectivament, i així ho ha considerat l’Ajuntament. El que s’ignora en el document d’abast és que amb data 30/04/2010, ratificat el 20/04/2011 ja va emetre informe favorable el Servei d’Ordenació Sostenible del Medi, que va valorar l’afecció a la Xarxa Natura 2000 després de l’anàlisi de l’Estudi de Repercussions sobre Xarxa Natura 2000 elaborat per GEMAP.

 

El document d’abast prejutja el resultat de l’estudi de paisatge de tot el terme municipal, que encara no s’ha realitzat, quan en realitat l’informe paisatgístic de Consulta Prèvia el que diu és que ha de realitzar-se un estudi de paisatge detalladament. A més, el fet d’estar inclòs parcialment el Paisatge de Rellevància Regional PRR-22 no és un factor que impedisca la modificació, sinó que tan sols condiciona el seu desenvolupament.

 

D’altra banda, l’Ajuntament a través d’aquesta moció indica també que el document d’abast no ha tingut en compte en el seu estudi l’informe tècnic forestal emès el 23 de gener de 2017.

 

Respecte als riscs d’inundació, en l’informe de PATRICOVA de 3 de juny de 2015, realment no s’indica que el sector es troba afectat per risc d’inundació, tal com apunta el document d’abast, sinó que té com a efecte un increment del risc d’inundació com a conseqüència d’incrementar el sòl segellat.

 

Respecte a les infraestructures lineals, en el document d’abast s’indica que en la proposta “es planteja millorar un camí per a accedir des del sector a les Fonts de l’Algar”. No obstant açò, en realitat, no es planteja millorar aqueix camí, es planteja una carretera de connexió, amb dos carrils i vorals a banda i banda.

 

Respecte a la mobilitat, s’indica que es vulnera el principi de mobilitat sostenible (article 6.1 de la Llei de mobilitat i l’Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible i l’Estratègia Espanyola de Sostenibilitat Urbana i Local). No obstant açò, en el Document d’Abast no es fa esment al fet que en el mateix informe de mobilitat s’indica que es podria exceptuar el compliment d’aquestes normes si l’actuació tinguera un caràcter estratègic o fóra d’interès públic, considerant que no concorren aquestes excepcions en el supòsit analitzat.

 

En aquest sentit, en l’estudi s’ha obviat l’informe complementari remès per la Secretaria Autonòmica de l’Agència Valenciana de Turisme el 5 d’abril de 2017, en el qual es valora favorablement l’actuació urbanística Anibits-Margequivir per potenciar la configuració de productes d’interès prioritari com són el Turisme Esportiu, Cultural, Actiu i d’Allotjament Singular, tots ells considerats estratègics per al desenvolupament turístic valencià.

 

A més, sembla que ignora que amb data 20 d’abril de 2017, es va remetre a la Sotsdirecció d’Ordenació del Territori i Paisatge un Informe de justificació de la Mobilitat Sostenible, redactat per PROINTEC.

 

Així mateix, en el Document Inicial Estratègic es va aportar un mapa de pendents que tampoc s’ha contemplat. En aquest mapa, realitzat amb aplicació de Autocad en modelatge 3D, es comprova que la pràctica totalitat de la superfície té un pendent menor al 50%.

 

Igualment, a diferència del que s’afirma en el document d’abast, els criteris d’anàlisis d’alternatives no són contraris a les DEUTs (Directrius definitòries de l’Estratègia d’Evolució Urbana i d’Ocupació del Territori), que precisament justifiquen l’emplaçament de l’alternativa triada en el vessant de la serra de Bernia, protegint els sòls d’ús agrícola i delimitant aquells sòls no urbanitzables agrícoles en els quals sí seria possible urbanitzar després d’una primera anàlisi de les Àrees de Viabilitat Condicionada.

 

D’altra banda, en el document d’abast s’indica que “la proposta no és conforme amb el model de creixement de ciutat compacta establit en la ETCV, la LOTUP i la Llei de mobilitat”, sense fer referència al fet que totes aquestes normes plantegen models d’ocupació diferents en creixements econòmics i als possibles desenvolupaments turístics.

 

Per tot açò, el Ple ha acordat sol·licitar a la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental que incloga aquesta moció a l’expedient administratiu obert sobre la modificació puntual referida del PGOU de Callosa d’en Sarrià.

 

En aquest sentit, la Corporació Municipal al complet ha manifestat en la sessió plenària la seua més ferma voluntat de continuar la tramitació per a ordenar el sector Aníbits-Margequivir amb un projecte de qualitat, estratègic per a l’economia del municipi i sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Alcaldia, Notícies

Los comentarios están cerrados.