• ca
  • es
Inici » Alcaldia » CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 29 juny, 2016

Escudo_callosa_vertical

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 30 de juny de 2016 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

 

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2016 I RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 1/2016.

3.- AUTORITZAR LA COMPENSACIÓ DELS DEUTES DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT INCLOSES EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI AMB LA CAIXA DE CRÈDIT PROVINCIAL PER A COOPERACIÓ.

4.- DESIGNACIÓ DEL NOM DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.

5.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

6.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

7.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 24 de juny de 2016.

 

l’Alcalde,

Josep Saval Gregori

 

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Alcaldia, Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.