• ca
  • es
Inici » Esdeveniments » CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 28 juny, 2017

 

 

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 29 de juny de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 6/2017.

3.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

4.- AUTORITZAR LA COMPENSACIÓ DELS DEUTES DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT INCLOSES EN EL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017 AMB LA CAIXA DE CRÈDIT PROVINCIAL PER A COOPERACIÓ.

5.- MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT JUST.

6.- MOCIÓ RECORDATORI RECLAMANT AJUDES PER DESASTRES OCASIONATS PELS TEMPORALS.

7.- APROVACIÓ DEL PROJECTE “SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA IMPULSIÓ MARGEVE-ONAER EN EL TERME MUNICIPAL DE CALLOSA D’EN SARRIÀ”, i SOL.LICITUT A CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL PER A QUE EXECUTE LES OBRES.

8.- SOL.LICITAR LA CONTINUACIÓ DELS EFECTES DEL SUMINISTRAMENT ELÈCTRIC, BAIX LES MATEIXES CLÀUSULES DE L’ACTUAL CONTRACTE DERIVAT EN MERCAT LLIURE, FINS QUE ES PROCEDIXCA A LA FORMALITZACIÓ DEL NOU CONTRACTE.

9.- MOCIÓ PER A LA PETICIÓ A GOOGLE ESPAÑA DE LA CORRECCIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE CALLOSA D’EN SARRIÀ EN GOOGLE MAPS.

10.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

11.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

12.- PRECS I PREGUNTES

En Callosa d’en Sarrià, a 23 de juny de 2017.

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.