• ca
  • es
Inici » Esdeveniments » CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 24 maig, 2017

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 25 de maig de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2.- DECLARACIÓ DE LES FESTES DE SANT JAUME, COM A BÉ IMMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL.

3.- MOCIÓ A FAVOR DEL TREN DE LA COSTA.

4.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 4/2017

5.- EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS Nº 1/2017.

6.- MOCIÓ D’UPYD CALLOSA D’EN SARRIÀ, PER A ADEQUACIÓ DE L’IMIVTNU ALS PRINCIPIS CONSTITUCIONALS TRIBUTARIS.

7.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I PERIODE MITJÀ DE PAGAMENTS DEL 1er. TRIMESTRE DE 2017.

8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF.

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

9.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

10.-PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 19 de maig de 2017.

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.