• ca
  • es
Inici » Urbanisme Estratègic

RSSCategoría: Urbanisme Estratègic

Finalitzen les obres de reparació i consolidació del carrer Plataner afectada per les pluges de gener de 2017

Finalitzen les obres de reparació i consolidació del carrer Plataner afectada per les pluges de gener de 2017

| 13 setembre, 2018

Les obres de reparació i consolidació del carrer Plataner, situada en la Urbanització Santa Clara, ja han finalitzat, facilitant la circulació de vehicles per aquest vial.

(Foto del carrer Plataner de gener de 2017)

El carrer havia patit el seu enfonsament com a conseqüència del temporal de pluges de gener de 2017, amb el consegüent trencament de les xarxes d’aigua potable, el trencament de la xarxa d’enllumenat públic i de la xarxa de baixa tensió. Aquests serveis van ser reposats de forma provisional per l’Ajuntament i amb la finalització de les obres se’ls ha donat una solució definitiva.

 

Les obres de reparació i consolidació del vial han sigut subvencionades per la Diputació d’Alacant amb un pressupost de licitació de 171.438 euros. A aquests treballs se sumisca una obra complementària per a la substitució d’un tram de canonada de 113 metres, que ha comptat amb una subvenció de la Generalitat Valenciana de 10.712,11 euros.

 

Les obres han consistit en una primera actuació corresponent a l’estabilitat del carrer amb la retirada dels elements i terres que s’havien lliscat i l’execució d’un mur de contenció. Posteriorment, s’ha procedit al farciment amb material drenant i la compactació del mateix fins a la cota d’acabat. Igualment, s’ha procedit a la reposició de les canalitzacions de serveis afectades d’aigua potable, enllumenat públic energia elèctrica, sanejament i telefonia. Finalment, s’ha executat els acabats d’asfalt i voreres que s’havien vist afectats.

Les obres de l’Edifici Polifuncional i l’Aulari a bon ritme

Les obres de l’Edifici Polifuncional i l’Aulari a bon ritme

| 12 setembre, 2018

*Les dependències de la Policia Local es traslladaran a aquestes noves instal•lacions

Les obres dels projectes del futur Edifici Polifuncional i de l’ampliació de l’Aulari en zona cultural continuen a bon ritme, amb la qual cosa des de l’Ajuntament s’espera que puguen complir amb els terminis establits.

Així, l’Edifici Polifuncional, el termini del qual d’execució és de 10 mesos, podria estar acabat si tot marxa segons el previst abans que acabe l’any. Mentre que les obres de l’Aulari, que tenen un termini d’execució d’11 mesos podrien estar finalitzades a la fi de gener de 2019.

L’edifici Polifuncional té un pressupost d’adjudicació que ascendeix a 362.746,49 euros, que serà subvencionat per la Diputació d’Alacant en un 75%. L’edifici situat en la partida Peita, en el carrer de Ramón y Cajal, constarà d’una planta semisoterrani i 2 plantes sobre rasant amb un total de 559,07 m2 construïts.

Per la seua banda, l’Aulari, que serà una ampliació del mateix Edifici Polifuncional, té un cost que ascendeix a 350.652,06 euros que serà subvencionat també per la Diputació d’Alacant en un 75%. L’Aulari constarà de planta semisoterrani i 2 plantes sobre rasant amb un total de 675,35 m2 construïts.

Des del Govern local ja s’ha anunciat que les dependències de la Policia Local es traslladaran a aquestes noves instal•lacions. Així mateix, es té previst que les noves infraestructures donen resposta a l’activitat cultural i formativa que es desenvolupa en l’actualitat en la Casa de Cultura i altres dependències municipals que s’han quedat xicotetes, igualment, podria albergar a diferents associacions del municipi.

Comencen les obres de reparació del Camí dels Clots

Comencen les obres de reparació del Camí dels Clots

| 4 setembre, 2018

Desde la Concejalía d’Urbanisme, que dirigeix l’edil Lumi Puigcerver, s’ha informat de l’inici de les obres de reparació del Camí dels Clots, situat en la zona de l’Algar (al costat de la carretera CV7531). Els treballs consistiran en la reparació de la foradada que presenta el vial, així com d’un tram de la canonada de la xarxa d’aigua potable i reg, el servei del qual es va reposar de forma provisional.

El carrer roman tallada i l’empresa adjudicatària del projecte procedirà a excavar per a sanejar la foradada i emplenar-ho amb pedra i zahorra consistent. Igualment, repararà la canonada existent i compactarà el terreny amb zahorra, es realitzarà una solera de formigó armat i s’asfaltarà la superfície del vial.

PROJECTE DE REPARCELACIO FORÇOSA DE l’ÀREA DE REPARTIMENT Nº 4

| 21 agost, 2018

MEMORIA REPARCELACIO.

SITUACIÓN PGOU FIRMADO.

AREA REPARCEABLE TOPOGRAFIA FIRMADA.

AREA REPARCEABLE FINCAS APORTADAS.

AREA  REPARCEABLE FINCAS ADJUDICADAS.

SUPERPUESTO APORTADAS ADJUDICADAS  

 

 

Modicicació anunci Projecte de reparcel·lació de l’AREA DE REPARTIMENT Nº 4 del Pla General d’Ordenació Urbana de Callosa d’en Sarrià

Modicicació anunci Projecte de reparcel·lació de l’AREA DE REPARTIMENT Nº 4 del Pla General d’Ordenació Urbana de Callosa d’en Sarrià

| 28 juny, 2018

ANUNCI

Ajuntament de Callosa d’en Sarrià

Informació pública de l’aprovació de la modificació del text refós del Projecte de reparcel·lació de l’AREA DE REPARTIMENT Nº 4 del Pla General d’Ordenació Urbana de Callosa d’en Sarrià

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2018, va adoptar, entre uns altres, el següent acord:

«Primer. Aprovar la modificació del text refós del Projecte de reparcel·lació de l’AREA DE REPARTIMENT Nº 4 DEL Pla General d’Ordenació Urbana, derivada de les correccions exigides en l’escrit de 7 de febrer de 2014, de qualificació del Registre de la Propietat de Callosa d’en Sarria, inscripció de les actes d’ocupació directa dels terrenys dotacionals de l’auditori municipal, formalització de les cessions per a l’ampliació de la carretera Callosa a Altea la Vella, sol·licitud d’extinció de condomini de la parcel·la inicial nº 9 així com del canvi de titularitat de les finques inicials núm. 3-4, 5, 9 i 10 .

Segon. Sotmetre a informació pública per termini d’1 mes, a fi que els interessats puguen presentar les al·legacions o objeccions que estimen pertinents, en compliment de l’article 92.2 a) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, en relació amb els articles 94.3 i 96.1 c) de la mateixa norma. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [adreça https://www.callosa.es] i en el portal de transparència i tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Tercer. Publicar l’acord d’aprovació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana als efectes legals procedents.

Quart. Notificar aquest acord als titulars dels drets afectats, a manera individual.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals d’urbanisme situades en Plaça d’Espanya nº 14-1º».

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar amb caràcter potestatiu, en el termini d’un mes, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar la present resolució.

Així mateix, podrà directament interposar, en el termini de dos mesos a partir de la notificació del present, recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu d’Alacant.

Tot açò de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques

Callosa d’en Sarria 27 de juny de 2018
L’Alcalde President,

Josep Saval Gregori.

L’Ajuntament repara les foradades del Camí Onaer-Margeve afectades pel temporal de pluges de gener de 2017

L’Ajuntament repara les foradades del Camí Onaer-Margeve afectades pel temporal de pluges de gener de 2017

| 15 juny, 2018

*Les obres estan subvencionades per la Generalitat Valenciana

L’Ajuntament ha reparat les foradades del Camí Onaer-Margeve, afectat pel temporal de pluges de gener de 2017. Es tracta d’un dels principals camins que uneixen el casc urbà amb infinitat de parcel·les agrícoles que abasten la partida de Onaer i la partida de Margeve.

 

Aquest camí d’acusada pendent que es troba amb un ferm de formigó va patir desplaçaments i embranzides per corriments de terres amb canvis de vessaments d’aigües subterrànies a conseqüència de les pluges torrencials de 2017, per la qual cosa el trànsit de vehicles per determinades zones del mateix és bastant dificultós. Per tot açò, els treballs s’han començat amb la reparació amb formigó de diverses foradades que presenta el camí.

 

L’actuació contempla a més la restauració dels corriments de terra i una reparació que consistirà en canalitzar l’aigua superficial i subterrània que prové de vessaments per mitjà d’un tub enterrat sota el paviment que la portarà a la sèquia existent a l’altre costat del vial, evitant així les contínues aigües que discorren per la superfície del vial que ho fa perillós i dificulta el rodament dels vehicles a causa del pendent existent. Aquests treballs per a la canalització d’aigües s’iniciaran en les pròximes setmanes, completant així l’actuació.

 

Les obres tenen un pressupost total de 4.057 euros, subvencionat per la Generalitat Valenciana a través de les ajudes per a pal·liar els danys produïts pels temporals de pluges en 2017. El total d’aquesta ajuda ascendeix a 37.949,36 euros i amb elles s’intervindrà, a més d’en el Camí Onaer-Margeve, en el sanejament de la Urbanització Santa Clara, la reparació de foradades del Camí dels Clots, l’arranjament de la sèquia en la ‘Grava’ (Partida Fondo) i la recollida d’aigües cap al barranc en el pàrquing dels Pisos Rojos.

Noves reparacions per filtracions subvencionades per la Generalitat Valenciana

Noves reparacions per filtracions subvencionades per la Generalitat Valenciana

| 7 maig, 2018

Ja s’han finalitzat els treballs de reparació d’una gotera que afectava a la Biblioteca l’Espill. Aquesta actuació se sumisca a les actuacions que es van dur a terme el passat mes de desembre per a la reparació de les filtracions que presenta el sostre d’aquest edifici municipal com a conseqüència del temporal de pluges esdevingut al desembre de 2016. Amb aquesta nova intervenció l’Ajuntament dóna per solucionats els problemes per filtracions que presentava la Biblioteca.

Aquestes obres han sigut subvencionades per Presidència de la Generalitat Valenciana, ja que formen part de la memòria presentada per l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià en la convocatòria d’ajudes per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges de novembre i desembre de 2016, en la qual es contemples diverses actuacions en el municipi. El total de la subvenció per al conjunt d’actuacions ascendeix a 33.516,09 euros i, en concret, la reparació del sostre de la Biblioteca Municipal ascendeix a un total de 12.272,90 euros.

A càrrec d’aquesta mateixa subvenció, la setmana vinent es començarà una nova actuació en un altre emplaçament. Es tracta de la reparació d’una sèquia que es va trencar com a conseqüència d’un corriment de terra que es va produir amb motiu del trencament de la canonada de reg de la Font Major. El cost d’aquesta actuació és de 2.850 euros.

L’Ajuntament finalitza les obres de reparació i consolidació del Camí de la Casilla

L’Ajuntament finalitza les obres de reparació i consolidació del Camí de la Casilla

| 10 abril, 2018

Ja han finalitzat les obres de reparació i consolidació del Camí de la Casilla, afectat pel temporal de pluges de 2017. El vial va patir un important corriment de terres que va provocar fins i tot el trencament de la xarxa d’aigua.

Els treballs realitzats han consistit en la restauració del camí amb l’execució d’un mur de contenció, la neteja del barranc adjacent i l’eliminació d’elements i terres que es van lliscar amb l’enfonsament del vial.

A més del mur de contenció que donarà estabilitat al vial, s’han reparat les xarxes d’aigua potable i reg. Uns serveis que l’Ajuntament va reposar de forma provisional, però que necessitaven d’una solució definitiva. Al mateix temps s’ha executat una vorera i s’ha col·locat una barana per a aportar una major seguretat al vial.

Des de l’Ajuntament s’ha destacat la importància de realitzar aquesta obra, ja que es tracta d’un carrer molt transitat i, per açò, s’ha eixamplat per a evitar els perills en el trànsit de vehicles.

El projecte té un cost total de 77.687,90 euros i des del Consistori s’ha sol·licitat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques una ajuda del 50% dins de la convocatòria de subvencions d’aquest organisme, que tenen com a finalitat la reparació o restitució d’infraestructures de titularitat municipal, conseqüència de catàstrofes naturals.

La regidora d’Urbanisme, Lumi Puigcerver, ha informat que s’intentarà arreglar el vial fins a la carretera principal amb la qual comunica.

L’Ajuntament inaugura el nou parc infantil d’integració en la plaça del Llaurador

L’Ajuntament inaugura el nou parc infantil d’integració en la plaça del Llaurador

| 29 març, 2018

*El recinte compta amb jocs accessibles i adaptats que promouen la inclusió de xiquets i xiquetes amb capacitats diferents i fomenten el joc en comú

Els xiquets i xiquetes de Callosa d’en Sarrià compten ja amb un nou espai públic per a jugar en el municipi, però amb la singularitat que aquest nou recinte, situat en la plaça el Llaurador, permetrà als xiquets que patisquen algun tipus de discapacitat integrar-se i gaudir també de la diversió amb els altres.

Es tracta del primer parc infantil d’integració a Callosa d’en Sarrià que ha promogut la Regidoria d’Urbanisme, que dirigeix l’edil Lumi Puigcerver, i en la seua posada en marxa ha contribuït també la Regidoria de Serveis Tècnics, que encapçala el regidor Alfonso Puigcerver, ja que a través de les brigades municipals s’han realitzat diverses actuacions.

L’acte d’inauguració ha tingut lloc aquesta vesprada amb la presència de l’alcalde, Josep Saval, la regidora d’Urbanisme, Lumi Puigcerver, el regidor de Serveis Tècnics, Alfonso Puigcerver, els edils de l’equip de govern Vicent Llobell i Rosa Mari Savall i les regidores de l’Oposició Mari Carmen Mascaró i Montserrat Romeu.

La nova instal•lació ha substituït a la zona de jocs que hi havia, la qual es trobava molt deteriorada. El nou parc d’integració compta amb jocs accessibles i adaptats que promouen la inclusió de xiquets i xiquetes amb capacitats diferents i fomenten el joc en comú a través del respecte i la igualtat. Un seient d’integració, panells lúdics i sensorials, balancins adaptats amb respatlers són alguns dels elements de la nova àrea de jocs. A més, s’han col•locat bancs de fusta que estaven en la plaça del Convent i que han sigut restaurats i pintats per a la nova àrea infantil. El cost del projecte ha ascendit a prop de 25.000 euros.

L’edil d’Urbanisme, Lumi Puigcerver, ha destacat que “es tracta d’un projecte que hem realitzat amb molt afecte per a promocionar el joc com a forma d’aprenentatge i convivència perquè creiem que tots els xiquets, tinguen o no una discapacitat, tenen dret a un parc on jugar”. Així mateix, l’edil ha insistit que “la vertadera integració s’aconsegueix compartint i fent les coses junts, alguna cosa que hem demostrat a través d’aquest projecte”.

El pròxim 29 de març l’Ajuntament inaugurarà el nou parc d’integració de la plaça del Llaurador

El pròxim 29 de març l’Ajuntament inaugurarà el nou parc d’integració de la plaça del Llaurador

| 22 març, 2018

L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià està ultimant els treballs del que serà el primer parc d’integració de xiquets a Callosa d’en Sarrià, que se situa en la plaça del Llaurador. La inauguració del nou recinte serà dijous que ve, 29 de març, a partir de les 19.00 hores.

 

La construcció de la nova zona infantil ha sigut promoguda per la Regidoria d’Urbanisme, que dirigeix l’edil Lumi Puigcerver,  i en la seua engegada ha contribuït també la Regidoria de Serveis Tècnics, enfront de la qual està l’edil Alfonso Puigcerver, a través de les brigades municipals que han realitzat diverses actuacions.

 

La nova instal·lació ha substituït a la zona de jocs que hi havia, la qual es trobava molt deteriorada. El pressupost del projecte ascendeix a prop de 25.000 euros.

 

Aquest parc infantil està dissenyat per a donar accés als xiquets i xiquetes que patisquen algun tipus de discapacitat. Segons ha explicat l’edil d’Urbanisme, Lumi Puigcerver, “es tracta d’un projecte que hem realitzat amb molt afecte per a promocionar el joc com a forma d’aprenentatge i convivència perquè creiem que tots els xiquets, tinguen o no una discapacitat, tenen dret a un parc on jugar”. Així mateix, l’edil ha insistit que “la vertadera integració s’aconsegueix compartint i fent les coses junts”.