• ca
  • es
Inici » Urbanisme Estratègic » Modicicació anunci Projecte de reparcel·lació de l’AREA DE REPARTIMENT Nº 4 del Pla General d’Ordenació Urbana de Callosa d’en Sarrià

Modicicació anunci Projecte de reparcel·lació de l’AREA DE REPARTIMENT Nº 4 del Pla General d’Ordenació Urbana de Callosa d’en Sarrià

| 28 juny, 2018

ANUNCI

Ajuntament de Callosa d’en Sarrià

Informació pública de l’aprovació de la modificació del text refós del Projecte de reparcel·lació de l’AREA DE REPARTIMENT Nº 4 del Pla General d’Ordenació Urbana de Callosa d’en Sarrià

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2018, va adoptar, entre uns altres, el següent acord:

«Primer. Aprovar la modificació del text refós del Projecte de reparcel·lació de l’AREA DE REPARTIMENT Nº 4 DEL Pla General d’Ordenació Urbana, derivada de les correccions exigides en l’escrit de 7 de febrer de 2014, de qualificació del Registre de la Propietat de Callosa d’en Sarria, inscripció de les actes d’ocupació directa dels terrenys dotacionals de l’auditori municipal, formalització de les cessions per a l’ampliació de la carretera Callosa a Altea la Vella, sol·licitud d’extinció de condomini de la parcel·la inicial nº 9 així com del canvi de titularitat de les finques inicials núm. 3-4, 5, 9 i 10 .

Segon. Sotmetre a informació pública per termini d’1 mes, a fi que els interessats puguen presentar les al·legacions o objeccions que estimen pertinents, en compliment de l’article 92.2 a) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, en relació amb els articles 94.3 i 96.1 c) de la mateixa norma. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [adreça https://www.callosa.es] i en el portal de transparència i tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Tercer. Publicar l’acord d’aprovació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana als efectes legals procedents.

Quart. Notificar aquest acord als titulars dels drets afectats, a manera individual.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals d’urbanisme situades en Plaça d’Espanya nº 14-1º».

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar amb caràcter potestatiu, en el termini d’un mes, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar la present resolució.

Així mateix, podrà directament interposar, en el termini de dos mesos a partir de la notificació del present, recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu d’Alacant.

Tot açò de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques

Callosa d’en Sarria 27 de juny de 2018
L’Alcalde President,

Josep Saval Gregori.

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Urbanisme Estratègic

Los comentarios están cerrados.