• ca
  • es
Inici » Esdeveniments » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 25 setembre, 2018

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 27 de setembre de 2018 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 7/2018 i EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS Nº 2/2018.

3.- ADHESIÓ ESPECÍFICA I CEL.LEBRACIÓ DE CONTRACTE DERIVAT A L’EMPAR DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER A LES ENTITATS I ORGANISMES ADHERITS A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT. AMS 5/2018.

4.- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN TOTS ELS SEUS TÈRMINIS DEL PLA EDIFICANT, (ACTUACIÓ: 03012268-CEIP-BERNAT DE SARRIÀ i 03003425-CEIP MIRANTBÓ).

5.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

6.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

7.- PRECS I PREGUNTES

 

En Callosa d’en Sarrià, a 21 de setembre de 2018.

 

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

 

 

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.