• ca
  • es
Inici » Esdeveniments » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 25 maig, 2016

Escudo_callosa_vertical

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 26 de maig de 2016 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL PLA ZONAL DE RESIDUS 6, ÀREA DE GESTIÓ A1.

3.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS I GESTORS DE DOCUMENTS VALENCIANS, CONTRA LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL.

4.- DECLARACIÓ DEL LLOC DE TREBALL D’OFICIAL D’ELECTRICITAT I ALTRES SERVEIS, COM SERVEI PÚBLIC ESSENCIAL.

5.- APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI SUBSCRIT EL 9 D’ABRIL DE 2003, ENTRE L’AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME I L’AJUNTMENT DE CALLOSA D’EN SARRIÀ A FI D’INTEGRAR EN LA XARXA TOURIST INFO L’OFICINA TUORIST INFO CALLOSA D’EN SARRIÀ-BALCÓ DE L’ALGAR.

6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

8.- PRECS I PREGUNTES.

 

 

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.