• ca
  • es
Inici » Esdeveniments » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 24 juliol, 2017

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 27 de juliol de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 7/2017.

2.- MOCIÓ INFORMATIVA SOBRE LA XYLELLA.

3.- DESIGNACIÓ FESTES LABORALS DE CARÀCTER LOCAL PER A L’ANY 2018.

4.- DONAR COMPTE DEL GRAU DE COMPLIMENT DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES.

5.- DONAR COMPTE DELS INFORMES LLEI MOROSITAT I PERIODE MITJÀ DE PAGAMENTS DEL 2º TRIMESTRE 2017.

6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF.

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

8.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 24 de juliol de 2017.

 

 

l’Alcalde en funcions,

 

Alfonso Puigcerver Berenguer

 

 

 

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.