• ca
  • es
Inici » Alcaldia » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 25 abril, 2017


Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 27 d’abril de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

ORDRE DEL DIA
Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
2.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PROTECCIÓ ANIMAL.
3.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE RECOLLIDA I ACOLLIMENT D’ANIMALS ABANDONATS.
4.- MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT LA MARGINACIÓ DELS VALENCIANS I VALENCIANES EN ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2017.
5.- DECLARACIÓ DE LES DANSES DE SANT JAUME COM A FESTA D’NTERÉS TURÍSTIC LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF.
Control de la gestió dels demés òrgans de govern
7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.
8.-PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 21 d’abril de 2017.

l’Alcalde,

Josep Saval Gregori

 

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Alcaldia, Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.