• ca
  • es
Inici » Alcaldia » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 22 febrer, 2017

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 23 de febrer de 2017 , a les 19,30 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE TRÀNSIT.

3.- MANIFEST DE RECOLÇAMENT A LA UTILITAT PÚBLICA DEL PROJECTE “INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LA CONEXIÓN EN LA CONDUCCIÓN SIFÓN 1 DE LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTS I USUARIS DE CALLOSA D’EN SARRIÀ, PARA DERIVAR CAUDALES AL DEPÓSITO DE LA COMUNIDAD DE REGANTS TORRETA-SEGARRA”.

4.- APROVAR EL DESTÍ DEL FONS DEL PÒSIT AGRÍCOLA LOCAL, PER A PALIAR ELS DANYS CAUSATS PER LES PLUJES DE GENER DE 2017.

5.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I PERIODE MITJÀ DE PAGAMENTS DEL 4rt. TRIMESTRE DE 2016

6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

8.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 20 de febrer de 2017.

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Alcaldia, Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.