• ca
  • es
Inici » Alcaldia » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 26 octubre, 2016

Escudo_callosa_vertical

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 27 d’octubre de 2016 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2.- APROVACIÓ PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE CALLOSA D’EN SARRIÀ I APROVACIÓ DE LA CORRESPONENT AJUDA A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL.

3.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF.

Control de la gestió dels demès òrgans de govern.

4.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

5.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 25 d’octubre de 2016.

 

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

 

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Alcaldia, Esdeveniments, Notícies

Los comentarios están cerrados.