• ca
  • es
Inici » Esdeveniments » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 26 març, 2019

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 28 de març  de 2019, a les 19,30 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- SOL.LICITUD DE PRÓRROGA DEL DOCUMENT D’ALCANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA I ORDENACIÓ PORMENORITZADA DE LA ZONA ANIBITS MARGEQUIVIR DE CALLOSA D’EN SARRIÀ Expedient 089/2015-EAE.

3.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 4/2019 i DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS Nº 2/2019.

4- CANVI DE NOM DEL CARRER POLIT.

5.- ADHESIÓ D’AVIVA. AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ DE L’AJUNTAMENT, A LA XARXA PÚBLICA DE SERVEIS LINGÜÍSTICS VALENCIANS.

6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

8.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 25 de març  de 2019.

 

 

l’Alcalde,

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.