• ca
  • es
Inici » Alcaldia » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 28 setembre, 2016

Escudo_callosa_vertical

 

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 29 de setembre de 2016 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2.- APROVACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL.

3.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 7/2016.

4.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

5.- MOCIÓ PER A INSTAR ELS ÒRGANS SUPRAMUNICIPALS A LA REGENERACIÓ I/O REFORESTACIÓ DELS TERRENYS AFECTATS PER L’INCENDI DE SETEMBRE DE 2016.

6.-MOCIÓ INSTANT LA CORPORACIÓ A APORTAR SUGGERÈNCIES PER A HOMENATJAR ELS CALLOSINS/ES DESTACATS EN EL 2016, EN EL PLE EXTRAORDINARI DEL 7/10/2016.

7.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015.

8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF.

Control de la gestió de la resta d’òrgans de govern.

9.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

10.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 23 de setembre de 2016.

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Alcaldia, Notícies

Los comentarios están cerrados.