• ca
  • es
Inici » Esdeveniments » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 29 maig, 2018

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 31 de maig de 2018 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

 

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- APROVACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2018, BASES D’EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I R.P.T..

3.- SOL·LICITUD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT, PER A LA CONSTRUCCIÓ, AMPLIACIÓ, ADEQUACIÓ, REFORMA I EQUIPAMENT DE CENTRES PÚBLICS DOCENTS (PLA EDIFICANT).

4.- DONAR COMPTE DE LA SOL.LICITUD D’INCLUSSIÓ DE L’OBRA DENOMINADA “AMPLIACIÓN DE SALAS DE USOS MÚLTIPLES EN ZONA CULTURAL, CALLE RAMÓN Y CAJAL” A L’EMPAR DE LA CONVOCATÒRIA PER AL PLA PROVINCIAL DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL PER A 2019.

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I PERIODE MITJÀ DE PAGAMENTS DEL 1er. TRIMESTRE DE 2018.

6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

8.- PRECS I PREGUNTES

 

En Callosa d’en Sarrià, a 28 de maig de 2018.

l’Alcalde,

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.