• ca
  • es
Inici » Esdeveniments » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 20 abril, 2018

 

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 26 d’abril de 2018 , a les 20’00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CALLOSA D’EN SARRIÀ.

3.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE de “GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DOMICILIARIA DE RESIDUS URBANS, EL SEU TRANSPORT, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ EN PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS”.

4.- MOCIÓ QUE PRESENTA L’EDIL NO ADSCRITA, Mª CARMEN MASCARÓ FUSTER, AL PLENO DEL 26 DE ABRIL DE 2018 PER A INCIAR ELS TRÀMITS PER A SOL·LICITAR SUBVENCIÓ DE MILLORA D’ACCESSIBILITAT.

5.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

6.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

7.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 20 d’abril de 2018.

 

l’Alcalde,

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.