• ca
  • es
Inici » Esdeveniments » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 28 febrer, 2018

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 1 de març de 2018 , a les 19,30 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- INICIAR ELS TRÀMITS PER A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE AMB LA MERCANTIL AUDECA, PEL QUE FA AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.

3.- MOCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 2018.

4.- DONAR COMPTE DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS CRITERIS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEUDA PÚBLICA REFERITS A LES INVERSIONS: “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO PLA-CADENA” i “REALIZACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS HIDRÁULICAS PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL SERVICIO”.

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I PERIODE MITJÀ DE PAGAMENTS DEL 4rt. TRIMESTRE DE 2017.

6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

8.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 23 de febrer de 2018.

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.