• ca
  • es
Inici » Alcaldia » Anunci de convocatòria de la sessió del Ple

Anunci de convocatòria de la sessió del Ple

| 22 gener, 2018

Conforme al disposat en els articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, queda convocada la sessió ordinaria del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en la Casa de Cultura Municipal, el dia 25 de gener de 2018, a les 19,30 hores, per a tractar els següent assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL UPyD, PER A SOL.LICITAR L’ADHESSIÓ AL PLA EDIFICANT DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT.

3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL UPyD, PER A IMPLANTAR L’OBLIGACIÓ DE DONAR COMPTE ANUALMENT DE L’ESTAT DE LES MOCIONS APROVADES EN PLE.

4.- MOCIÓ “MANIFEST CONJUNT EN DEFENSA DEL MEDI RURAL, AFECTATS PER L’ESTRATÈGIA D’ERRADICACIÓ XYLELLA FASTIDIOSA EN ALACANT”.

5.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF.

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

6.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

7.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 18 de gener de 2018.

L’Alcalde,

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Alcaldia, Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.