• ca
  • es
Inici » Alcaldia » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 25 octubre, 2017

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 26 d’octubre de 2017 , a les 19,30 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS

2.- EXAMEN I APROVACIO DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016.

3.-MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR RELATIVA AL RECOLÇAMENT A LES FORCES I CÓSSOS DE SEGURETAT DE L’ESTAT COM A GRARANT DE L’ESTAT DE DRET.

4.-MOCIO PRESENTADA PEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA AL REBUIG A LA IMPLANTACIO DE LA TAXA TURISTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

5.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALLOSA D’EN SARRIA AL CONSELL COMARCAL PER L’IGUALTAT DE LA MARINA BAIXA “CCMB” I APROVACIO DEL REGLAMENT DEL MATEIX.

6.- MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS,DE COMDENA ENÈRGICA A LES ACCIONS I AMENACES A LA VICEPRESIDENTA DEL GOVERN VALENCIÀ EL DIA 18 D’OCTUBRE.

7.-ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF.

Control de la Gestió dels demés òrgans de govern.

8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENARIA D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

9.-PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 24 d’octubre de 2017.

 

l’Alcalde,

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Alcaldia, Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.