• ca
  • es
Inici » Alcaldia » CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 29 març, 2017

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 30 de març de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI I L’AJUNTAMENT DE CALLOSA D’EN SARRIÀ, PER AL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA, REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA.

3.- MOCIÓ SOL.LICITANT EL TANCAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTS.

4.- CLASIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TRESORERIA COM A LLOC RESERVAT A FUNCIONARIS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL.

5.- RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D’ESTRUCTURA ORGÀNICA BÀSICA DE L’AJUNTAMENT DE CALLOSA D’EN SARRIÀ.

6.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2/2017.

7.- REBAIXA DELS MÒDULS AGRÍCOLES DE L’I.R.P.F.

8.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA J.G.L. DE 22/03/2017, PEL QUE S’ACORDA SOL.LICITAR A L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A EXECUTAR ACTUACIONS D’EMERGÈNCIA.

9.- MOCIÓ DE RECOLZAMENT AL DRET CIVIL VALENCIÀ DESPRÉS DE LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

10.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE L’EXERCICI 2016.

11.- DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI 2018-2020.

12.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

13.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

14.- PRECS I PREGUNTES

 

 

En Callosa d’en Sarrià, a 27 de març de 2017.

 

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

 

 

 

 

 

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Alcaldia, Notícies

Los comentarios están cerrados.